Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 15:30 - 17:00 hod.

 2. Telefonické podání+420 723 959 266
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu bilepolicany@atlas.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Bílé Poličany, Bílé Poličany 10, 544 52 Bílé Poličany

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 15: 30 - 17:00 hod.

Telefonické podání: +420 723 959 266
Poštou na adresu Obecní úřad Bílé Poličany, Bílé Poličany 10, 544 52 Bílé Poličany
Elektronicky na e-mail: bilepolicany@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 7w9a5s9
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží;
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli;
 • nerozhodne-li dle výše uvedených skutečností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií.
Obec Bílé Poličany o postupu při poskytování informace pořídí záznam.
Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může Obec Bílé Poličany prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů.
 

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od odboru vyřizujícího žádost;
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami městského úřadu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec Bílé Poličany co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

 

Sazby za poskytování informací

Formuláře